Περί της κατηγορίας ότι ο Ιησούς επιδίωκε με δόλο να εφαρμόσει τις προφητείες στο πρόσωπό του

Το λεκτικό σχήμα «αυτό έγινε για να εκπληρωθεί αυτό που λέχθηκε μέσω του τάδε προφήτη», είναι ένα σχήμα που το χρησιμοποιεί κατά κόρον ο Ματθαίος για να αποδείξει στους Ιουδαίους, στους οποίους απευθύνεται το Ευαγγέλιό του, μέσα από τις εβραϊκές γραφές ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ώστε να μεταστραφούν στη χριστιανοσύνη. Αυτό το σχήμα δεν χρησιμοποιείται από τον Μάρκο και τον Λουκά οι οποίοι δεν απευθύνονται σε Ιουδαίους.
Επίσης, και ο Ματθαίος (26:55, 56)[1]  και ο Ιωάννης (12:37, 38)[2]  χρησιμοποιούν το ίδιο λεκτικό σχήμα σε σχέση με τους ενάντιους του Χριστού. Σαφέστατα, αυτοί δεν επιδίωκαν να εκπληρώσουν εν γνώσει τους τις προφητείες των Εβραϊκών Γραφών.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι, αντί αυτά τα λόγια να εννοούνται με κυριολεκτική έννοια, είναι ένα λεκτικό σχήμα μάλλον, που σκοπό έχει να δώσει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο όντως εκπληρώθηκαν οι προφητείες τις Παλαιάς Διαθήκης, παρά στην με δόλο προσπάθεια του Ιησού ή άλλων να εκπληρώσουν τις προφητείες στο πρόσωπό τους.

[1] ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

[2] Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. 37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s