Πόσο ιστορικά αξιόπιστη είναι η Βίβλος; / How historically reliable is the Bible?

Ιστορική αξιοπιστία της Βίβλου. 

  1. Αριθμοί 33:19-35. Το γεγονός ότι η λίστα είναι γνήσια φανερώνεται από τα περιστατικά που σχετίζονται με αυτή την περίοδο αντανακλούν πιστά τα φυσικά φαινόμενα της περιοχής στην οποία λέγεται ότι βρίσκονταν οι σταθμοί. Έτσι το βγάλσιμο νερού με χτύπημα στο βράχο αποκαλύπτει εξοικείωση με την ιδιότητα κατακράτησης νερού του ασβεστόλιθου του Σινά. Παρόμοια το σκάψιμο ρηχών πηγαδιών (Αριθ. 21:16ff) καταδεικνύει το γνωστό γεγονός των νερών του υπεδάφους σε διάφορα μέρη της χερσονήσου του Σινά και της νότιας Υπεριορδανίας. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 633.
  2. H στρατοπέδευση των φυλών σε μορφή ορθογώνιου με κενά γύρω από τη σκηνή της Μαρτυρίας (Αριθ. 2:2ff) τώρα είναι γνωστό ότι ήταν συνηθισμένος τρόπος στρατοπέδευσης την εποχή Amarna. The arrangement of the tribes by their standards in the form of a hollow rectangle around the Tabernacle (Num. 2:2ff.), long held by liberal critics to constitute an indication of the late date of the priestly material in the Pentateuch, is now known to have been a common deployment of encamped forces in the Amarna period. As Kitchen has remarked, it is significant in this connection to note that precisely the same strategic layout was utilized by Rameses II, the contemporary of Moses, in his Syrian campaign, when the large portable war-tent of the divine king was pitched in the center of a rectangular encampment of the army divisions. It is especially noteworthy that this important Egyptian comparison should have emerged from the very century in which Moses lived, for later on, in the first millennium B.C., such military encampments changed their shape, as indicated by the round form of deployment on Assyrian reliefs. Therefore it appears eminently, probable that the arrangement depicted in Numbers indicates that Moses was utilizing earlier Egyptian training in the military arts for the welfare of the infant Israelite nation. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 622, 623.
  3. Οι μακριές ασημένιες σάλπιγγες (Aιθ. 10:1ff).. 623 §1. Another matter which has a decided bearing upon the antiquity of the sources in Numbers relates to the use of long silver trumpets for convening a civil assembly as well as for religious and military purposes (Num. 10:1ff.). Such trumpets were in common use in Egypt during the Amarna Age, and some particularly elegant specimens that were interred with the pharaoh Tutankhamen (ca. 1350 B.C.) were recovered by Howard Carter in the twentieth century. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 623.
  4. Έξι άμαξες με βόδια. (Αριθ. 7:3) Equally ancient is the use of six wagons drawn by oxen for the service of the Tabernacle (Num. 7:3ff.). As Kuentz has shown, ox-drawn wagons were employed regularly on campaigns in Syria by the pharaohs from the time of Tuthmosis III (ca. 1470 B.C.) onwards for several centuries. It only remains to be observed that the wagons of Moses and the Israelites in Sinai, which were drawn generally by two yoked oxen, compare favorably with the ten wagons drawn by six spans of oxen that transported supplies for 8,000 quarrymen of Rameses IV (ca. 1160 B.C.) from the Nile valley into the desert areas of the Wadi Hammamat, between the Nile and the Red Sea, under conditions very similar to those obtaining in the Sinai peninsula. In these, as in so many other respects, a proper use of the available evidence serves to dispose of uninformed subjective criticisms of the genuineness of the narratives. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 623.
  5. Ιστορικότητα του Λευιτικό 7:32. Since the pagan neighbors of Israel also indulged in sacrificial rites, it is natural to expect certain points of contact in ritual and intent. Excavations at Lachish (Tell ed-Duweir) uncovered the remains of three Canaanite shrines, built between the fifteenth and thirteenth centuries B.C., near to which large quantities of animal bones were found in a pile of debris. On examination most of them were found to have come from the right foreleg of the animal, which corresponds to the prescriptions for Hebrew sacrifice in Leviticus 7:32 and attests to the antiquity of that passage. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 600.
  6. Έξοδος 8:26f, 10:9, 25f. Ημερολόγια εργασίας που ανήκουν στην περίοδο του Νέου Βασιλείου έχουν αποκαλύψει, μεταξύ άλλων λόγων απουσίας, την προσφορά θυσιών από εργάτες στους θεούς τους, και έχοντας υπόψη τη διαδεδομένη λατρεία ζώων στην περιοχή του ανατολικού Δέλτα δεν είναι στο ελάχιστο μη ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι Εβραίοι θα μπορούσαν να ζητήσουν, και θα ανέμεναν να λάβουν άδεια τριών ημερών από την εργασία ώστε να γιορτάσουν τη δικιά τους θρησκευτική εκδήλωση στην έρημο χωρίς ταυτοχρόνως να προκαλούν Αιγυπτιακό θρησκευτικό ανταγωνισμό. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 577.
  7. Επιστημονική ακρίβεια της Βίβλου. Σημερινά εισαγωγικά βιβλία περί λέπρας αναφέρονται στα αποσπάσματα του Λευιτικού που αφορούν στη διάγνωση και την πρόληψη της λέπρας. Αυτό το υλικό αποτελεί την πρώτη μορφοποίηση των κανόνων της καραντίνας και της προληπτικής ιατρικής όπως εφαρμόζονται στη λέπρα, η οποία σώθηκε από τον πολιτισμό της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 610.
  8. Διαχωρισμός καθαρών ακάθαρτων ζώων. «Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα καθαρά ζώα ήταν αποκλειστικά χορτοφάγα και ως τέτοια ήταν λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν μόλυνση σε αντιδιαστολή με τα σαρκοφάγα, τα οποία τρέφονταν με σάρκα η οποία αποσυντίθεται γοργά σε συνθήκες ζεστού κλίματος». R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, σελ. 605.
  9. Ηθική και Πρακτική Καθαρότητα της Βίβλου. Σχέσεις γάμου (Λευιτικό 18:1-30) και αντιδιαστολή των με το τι συνέβαινε μεταξύ Αιγυπτίων, Χαναναίων και Χεταίων. That a strict attitude towards the marital union of near of kin was typical of the Mosaic legal code is indicated by the enactments of Leviticus 18: l-30. These prohibitions have a distinct bearing upon the marital customs of the day and age. They contrast sharply with the customs among the Egyptians—who never had any specific formulation of marriage laws and where questions of consanguinity were ignored in favor of the dictates of the matriarchate—among the Canaanites—where fornication, adultery, bestiality, and incest were accredited functions of the sexual life as depicted in the Ras Shamra tablets—and among the Hittites—where certain forms of bestiality were permitted (perhaps as the vestigial remains of an ancient animal cult), although incestuous relationships were prohibited. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament σελ. 610.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s